Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Příroda

Broumovsko patří k chráněným krajinným oblastem. Je to malebná krajina s ostrůvky divoké přírody. Krajina, pod kterou v hloubce Polické křídové pánve proudí nejčistší voda, je zabydlená a obhospodařovaná. Má bohatou historii - zdejší církevní i lidové stavby jsou v architektuře pojmem.

Broumovsko je známé především svými přírodními krásami. Nejcennější jsou dvě národní přírodní rezervace. Adršpašsko-teplické skály patří se svými  17 km2 k největším skalním městům ve střední Evropě. Spolu s Broumovskými stěnami jsou výjimečné svým reliéfem a klimatem, umožňujícím existenci ojedinělé květeny a zvířeny. Vrcholová část stolové hory Ostaš a mimořádně členitá Křížová cesta u Adršpachu byly vyhlášeny v roce 1956 přírodními rezervacemi. Borek a Kočičí skály jsou přírodní památky.

Broumovsko je krajem, který vám brzy "přiroste k srdci" a kam se budete rádi vracet. Není to ráj na zemi, ale velmi se mu podobá ...

Skalní města

V Broumovském výběžku leží geologicky i horopisně pestrý kraj. Přiroda zde vytvořila rozsáhlá skalní města. Jedná se o Teplické a Adršpašské skály, Broumovské stěny, Křížový vrch a Ostaš. Území Broumovského výběžku patří mezi nejvydatnější a nejvalitnější zásobárny pitné vody. Pozoruhodná krajina skal a roklí, pramenů a potůčků, rozmanité květeny a zvířeny, představuje celek jedinečné přírodovědné hodnoty a krásy.

Od roku 1991 patří území Broumovského výběžku do Chráněné krajinné oblasti Broumovsko (CHKO Broumovsko). Výrazně se tak zvýšila péče o ochranu přírody, šetrné využívání přírodních zdrojů, obnovu krajiny a trvale udržitelného života v ní. Celá dlouhá staletí lidé o skalních městech v okolí Teplic a Adršpachu mnoho nevěděli. Ukrývali se v nich před nebezpečím jen v dobách válek. Teprve od poloviny osmnáctého století se o tuto oblast začali více zajímat vědci a především milovníci přírody.

Skalní města se nacházejí v Adršpašských skalách, Teplických skalách, na Ostaši u Police nad Metují, v Broumovských stěnách či Jiráskových skalách u Teplic nad Metují.

Zdroj: Skalní města Severovýchodních Čech

Fauna a flora Broumovska

Broumovská vrchovina je členitou a malebnou krajinou hor a údolí, skal a roklí, mozaikou lesů a luk, pastvin a polí. Hluboko pod povrchem Polické křídové pánve proudí nejčistší voda. Je to krajina zabydlená a po staletí umně obhospodařovaná.

CHKO Broumovsko se skládá ze dvou geomorfologicky a klimaticky odlišných celků: Polické vrchoviny a Broumovské kotliny. Odděluje je hřeben Broumovských stěn. Na jeho vzniku, ale i na utváření říční sítě, půd, rostlinstva a živočišstva měla zásadní vliv geologická stavba a vývoj.

Vzácná květena se vyskytuje zejména v suťových lesích a na strmých svazích údolí a kuest (lilie zlatohlavá), v inverzních polohách v roklích skalních měst (mléčivec alpský), další je vázána na louky a mokřady (vstavače). Nejzajímavější faunou je dnes ptactvo skalních oblastí (výr velký, krahujec obecný, čáp černý) i horská fauna chladných údolí.

Natura 2000

Natura 2000 je soustava chráněných území, která vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické).

Součástí evropské sítě Natura 2000 je i "Ptačí oblast Broumovsko", kde je možné spatřit třeba sokola stěhovavého. V české republice bylo takovýchto oblastí vyhlášeno celkem 41.

Broumovsko je výjmečné svou skalnatou divočinou. Do zdejší ptačí oblasti jsou proto zahrnuty všechny významné skalní celky: Adršpašsko-teplické skály, největší skalní město ve střední Evropě, neméně zajímavé Broumovské stěny a další skalnatá území. Rozloha této ptačí oblasti je 9128 ha. Předmětem ochrany jsou zde celoevropsky vzácní ptáci, kteří jsou životem vázáni na skalní biotopy a rozsáhlé lesní porosty např. sokol stěhovavý a výr velký.

 
CZ