Soutěž se Skalními městy

Vyhrajte v soutěži víkendový pobyt pro dvě osoby v Domě hostů v broumovském klášteře.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Účelem těchto pravidel je úplná úprava pravidel Soutěže “SKALNÍ MĚSTA” (dále jen
„soutěž“) o POBYT V BROUMOVSKÉM KLÁŠTEŘE, probíhající na prostřednictvím dotazníku
na webu Survio www.survio.cz .
Pořadatel soutěže
○ Pořadatelem soutěže je Společnost pro destinační management
Broumovska o.p.s., Klášterní 1, 550 01 Broumov, IČ: 02326159. (dále jen
„pořadatel“).
● Zprostředkovatel soutěže
○ Zprostředkovatelem soutěže je společnost Fragile media s.r.o. se sídlem
Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, IČ: 28212797, DIČ: CZ28212797 (dále
jen „zprostředkovatel“).
○ Zprostředkovatel je autorem online dotazníku “Turismu v České republice”
na webu Survio. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována,
podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem webu
Survio (dále jen „Survio“) a nijak s ní nesouvisí. Provozovateli Survio
nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči
účastníkům soutěže; společnost Survio s.r.o. je tak zcela osvobozena od
jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže. Účastník soutěže je
srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a zprostředkovateli
soutěže a nikoliv provozovateli webu Survio.
● Místo a doba konání soutěže
○ Soutěž probíhá v České republice v době ode dne 1. 10. 2019 do dne 21.10.
2019 (včetně).
● Účastníci soutěže
○ Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let anebo
fyzická osoba mladší 15 let, jež bude v případě výhry v zastoupení
zákonného zástupce, s bydlištěm a adresou pro doručování na území České
republiky. (dále jen „soutěžící“).
○ Účast v soutěži prostřednictvím jiné osoby je vyloučena.
○ Osoby v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k pořadateli či
zprostředkovateli a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou ze soutěže vyloučeny. V případě, že se
některá z těchto osob stane výhercem, výhra se předá nově vylosovanému.
○ Do soutěže budou zařazeni jen ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené
podmínky soutěže.
○ Účast v soutěži je dobrovolná.
Mechanismus soutěže:
Do slosování o pobyt v Broumovském klášteře (elektronický poukaz na víkendový pobyt v
Domě hostů v Broumovském klášteře - 2 noclehy pro dvě osoby vč. snídaní - více na
www.dumhostu.cz) se soutěžící zapojí, pokud splní následující body:
● Vyplní v období od 1. 10. do 21. 10. 2019 všechny otázky a body v dotazníku na
téma Turismus v České republice na webu:
https://www.survio.com/survey/d/X2U2T3R6A3R8V0G6C
● Ze všech odpovědí v dotazníku vybereme náhodně vybereme 1 výherce, který získá
výhru.
● Soutěže není možné se zúčastnit opakovaně.
Vyhodnocení soutěže a předání výhry:
○ Po uplynutí soutěžní doby zprostředkovatel vyhodnotí soutěž.
○ Pořadatel a zprostředkovatel soutěže má výlučné právo posoudit splnění
stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Pořadatel a
zprostředkovatel soutěže je oprávněn s okamžitou platností vyloučit
soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl
výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v
rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto
rozhodnutí pořadatele nebo zprostředkovatele je konečné, bez možnosti
odvolání.
○ Pořadatel po skončení soutěže odmění výhrou soutěžícího, který zcela
splnil všechny podmínky soutěže. Výběr výherce proběhne zcela náhodně.
Rozdáno bude za celé soutěžní období 1 poukaz na pobyt v Broumovském
klášteře (elektronický poukaz na víkendový pobyt v Domě hostů v
Broumovském klášteře - 2 noclehy pro dvě osoby vč. snídaní - více na
www.dumhostu.cz) .
○ V případě, že se v soutěži nezapojí dostatečný počet soutěžících, propadá
výhra ve prospěch zprostředkovatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich
dalším použití.
● Nejpozději do deseti (10) pracovních dnů po skončení soutěže zprostředkovatel
soutěž vyhodnotí dle pravidel této soutěže a zvolí účastníka soutěže, který obdrží
výhru (dále jen „výherce“), a prostřednictvím facebookového profilu
https://www.facebook.com/Skalnimesta.cz/ výherce zveřejní, s čímž soutěžící svojí
účastí v soutěži vyslovují svůj souhlas.
● Výherce je povinen do pěti (5) dnů od vyhlášení výsledků soutěže kontaktovat
zprostředkovatele a potvrdit mu prostřednictvím e-mailu své údaje potřebné pro
zaslání výhry a potřebné k vytvoření poukazu na pobyt v Broumovském klášteře (tj.
zejména jméno a příjmení). Zaslání výhry proběhne elektronicky.
● Marným uplynutím lhůty stanovené v předcházející větě, zanikne v případě tohoto
výherce nárok na výhru a bude vylosován nový výherce.
● Zprostředkovatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v
soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Výhru nelze reklamovat.
● Výhru není možné vyplatit v penězích ani v jiném plnění.
● Zpracování osobních údajů a ochrana osobnosti
○ Soutěžící, který se stane výhercem, uděluje souhlas se zpracováním a užitím
jím poskytnutých údajů, a to konkrétně: jméno, příjmení, e-mail (dále jen
"osobní údaje"), do databáze společnosti Společnost pro destinační
management Broumovska o.p.s., Klášterní 1, 550 01 Broumov, IČ: 02326159 ,
jakožto správci, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a dále ve smyslu
Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jen
„GDPR“). Tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů soutěžící
poskytuje za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení
soutěže a zaslání výhry, jakožto i pro další obchodní a marketingové účely
pořadatele, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu tří (3)
let. Výherce zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v
plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím
třetích osob pověřených pořadatelem.
○ Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 ZOOÚ, tj. zejména že
poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Avšak v případě, že výherce
pořadateli osobní údaje potřebné pro zaslání výhry neposkytne, nemůže
mu být výhra zaslána.
○ Výherce souhlas s poskytnutím osobních údajů může kdykoliv odvolat
písemným oznámením doručeným pořadateli. Po dobu, na kterou je tento
souhlas udělen, má výherce právo na informace o zpracování jím
poskytnutých osobních údajů a právo žádat pořadatele o vysvětlení,
odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění
nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na
Úřad pro ochranu osobních údajů. Výherce je oprávněn požadovat
informaci, jaké osobní údaje o něm pořadatel zpracovává, a to v rozsahu
stanoveném ZOOÚ. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové
informace. Výherce může svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení
kdykoli bezplatně odvolat. V případě pochybností o dodržování práv se
může obrátit na správce (pořadatele) nebo i přímo na Úřad pro ochranu
osobních údajů www.uoou.cz .
○ Výherce souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít a
zejména uveřejnit jméno a příjmení výherce prostřednictvím elektronických
i tištěných médiích, a to po dobu konání soutěže a tří (3) let od jejího
skončení.
● Společná ustanovení
○ Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje
se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Soutěžící, který tato pravidla
poruší, může být pořadatelem nebo zprostředkovatelem ze soutěže
vyloučen.
○ Pořadatel či zprostředkovatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout
o všech záležitostech týkajících se soutěže.
○ Pořadatel a zprostředkovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit, upravit,
doplnit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez
udání důvodu a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících
vůči pořadateli či zprostředkovateli soutěže.
○ Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v
soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě
pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné
skutečnosti na soutěžícím.
○ Pořadatel či zprostředkovatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické
problémy související zejména s připojením k internetové síti, s dostupností
nebo funkčností webových stránek anebo s přenosem dat.
○ V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v
kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel,
platí text těchto pravidel.
V Praze dne 1. října 2019


Partneři projektupřehled partnerů >