Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Centrály cestovního ruchu KHK, z.s.

Správní rada Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s.
vypisuje/vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení místa

Ředitel/Ředitelka Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s.

K hlavním cílům Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s. (dále CCR KHK, z. s.) patří:

  • Koordinace aktivit a komunikace se subjekty cestovního ruchu z veřejného sektoru, profesních organizací i podnikatelské sféry
  • Zvýšení konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje a jeho destinací v oblasti cestovního ruchu na základě maximálního využití turistického potenciálu území v souladu s principy udržitelného rozvoje
  • Zajištění efektivní a koordinované marketingové činnosti za účelem propagace Královéhradeckého kraje a jeho destinací
  • Podpora a spolupráce s destinačními společnostmi na území kraje při realizaci aktivit zaměřených na podporu domácího CR i podporu příjezdů ze zahraničních trhů
  • Flexibilní a efektivní řešení problémů v oblasti cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji související zejména s udržitelnými formami CR
  • Aktivní spolupráce při implementaci strategie cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji
  • Zvýšení účinnosti marketingového plánu cestovního ruchu Královéhradeckého kraje
  • Koordinování a poskytování marketingových servisních služeb v oblasti cestovního ruchu na území Královéhradeckého kraje partnerským subjektům a z toho plynoucí zefektivnění realizace stávajících marketingových aktivit a využívání dostupných zdrojů v souladu s principem destinačního managementu „3K“.

Více informací k činnosti Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s. v přiložených Stanovách spolku

Místo výkonu práce: Hradec Králové Finanční ohodnocení: dvousložkové

a) základní měsíční odměna 50 000,- Kč (základní finanční ohodnocení)
b) výkonnostní odměna (motivační složka dle výkonu)

Typ pracovního poměru: práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru: na 5 let s možností prodloužení (zkušební doba v délce 6 měsíců)
Typ smluvního vztahu: Smlouva o výkonu funkce
Termín nástupu: 1. 8. 2021, popř. dle dohody (po ukončení výběrového řízení a po řádném zvolení ředitele/ředitelky na nejbližším zasedání Správní rady CCR KHK, z. s.)

Předpoklady:

  • dosažení 18 let věku, svéprávnost, bezúhonnost

Požadavky:
✓ ukončené vysokoškolské/univerzitní vzdělání v magisterském nebo v bakalářském studijním programu (výhodou cestovní ruch, ekonomický směr nebo mediální studia),
✓ minimálně 5 let praxe v oboru cestovní ruch, marketing nebo PR výhodou,
✓ minimálně 3 roky praxe ve vedoucí pozici,
✓ orientace v dotační politice ČR a EU v oblasti cestovního ruchu,
✓ znalost území Královéhradeckého kraje a jeho turistických předpokladů a nabídky,
✓ znalost oblasti destinačního managementu a destinační spolupráce, přípravy a rozvoje produktů cestovního ruchu a marketingové komunikace, znalost destinačního marketingu,
✓ zkušenost s tvorbou rozpočtu organizace a finančním řízením organizace,
✓ anglický jazyk slovem i písmem na velmi dobré komunikativní úrovni a další jazyk na komunikativní úrovni výhodou.

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti:
✓ pokročilá znalost MS Office, Outlook/ MS Word, MS Excel, MS Powerpoint,
✓ řidičský průkaz skupiny B a praxe s řízením vozidla.

Osobnostní předpoklady:
✓ výborné organizační, komunikační a prezentační dovednosti, výborné vyjadřování, schopnost samostatného jednání a vystupování, manažerské schopnosti, schopnost vyjednávat, reprezentativní vystupování,
✓ proaktivní a samostatný přístup k řešení úkolů, kreativita, schopnost přicházet s návrhy řešení,
✓ týmová spolupráce,
✓ časová flexibilita.

Nabízíme:
✓ možnost podílet se na rozvoji Královéhradeckého kraje, především v oblasti cestovního ruchu,
✓ různorodou, kreativní a motivující práci,
✓ možnost seberealizace a uplatnění zkušeností a znalostí,
✓ uplatnění manažerských dovedností,
✓ odpovídající mzdové ohodnocení a další benefity/motivující finanční ohodnocení,
✓pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené
✓ možnosti dalšího vzdělávání,
✓ příjemné pracovní prostředí v centru Hradce Králové.

Očekáváme:
✓ strategické uvažování,
✓ efektivní a vstřícnou komunikaci se zainteresovanými osobami,
✓ schopnost analyticky a koncepčně myslet,
✓ schopnost vedení lidí,
✓ odolnost vůči stresu,
✓ schopnost kooperace a koordinace – vyjednávací schopnosti a vyvažování různorodých zájmů,
✓ spolehlivost, důkladnost, důslednost a pečlivost,
✓ inciativu, kreativitu a výkonnost.

Náplň práce ředitele/ředitelky: 
Zodpovídá za chod Centrály cestovního ruchu KHK a naplňování jejich hlavních cílů, přičemž mezi jeho povinnosti patří zejména následující:

✓ Zastupuje Spolek navenek v souladu se Stanovami spolku a NOZ (zákonem č. 89/2012 Sb.),
✓ Řídí se pokyny a rozhodnutími Správní rady Spolku, pokud nejsou v rozporu s NOZ nebo se Stanovami Spolku,
✓ Svolává zasedání Členské schůze a účastní se osobně zasedání Členské schůze Spolku, účastní se osobně zasedání Správní rady Spolku, účastní se osobně zasedání Kontrolní komise Spolku, pokud si Kontrolní komise vyžádá jeho/její přítomnost,
✓ Aktivně se podílí na přípravě střednědobé koncepce CCR a jejím naplňování
✓ Připravuje návrh Ročního plánu, jehož součástí je i návrh rozpočtového rámce, a spolupracuje se Správní radou Spolku na přípravě návrhu marketingového plánu CCR,
✓ Dodržuje Strategický plán schválený Členskou schůzí Spolku,
✓ Dodržuje Roční plán schválený Správní radou Spolku,
✓ Je odpovědný/á za plnění Strategického plánu a Ročního plánu,
✓ Vede řádně spolkovou agendu Členské schůze, Správní rady, Kontrolní komise a seznam Členů,
✓ Zajišťuje archivaci veškerých zápisů ze zasedání Členské schůze, Správní rady a Kontrolní komise,
✓ Zajišťuje vedení účetnictví nebo daňovou evidenci Spolku,
✓ Poskytuje všem orgánům Spolku veškerou součinnost nezbytnou pro řádný výkon jejich kompetencí,
✓ Zastupuje Spolek při jednání s orgány Královéhradeckého kraje,
✓ Zastupuje Spolek při jednání Rozhodčí komise,
✓ Samostatně a iniciativně zajišťuje řádný výkon hlavní činnosti Spolku,
✓ Samostatně a iniciativně zajišťuje řádný výkon vedlejší hospodářské činnosti Spolku, a to samostatně, tj. svou vlastní činností (prací) nebo prostřednictvím zaměstnanců
✓ Ředitel nesmí:

a) podnikat v předmětu činnosti Spolku, ani coby Aktér CR (poskytovatel), a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Spolku pro jiného,
b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti jaký má Spolek, nebo jedná-li se o Aktéra CR (poskytovatele), nebo osobu v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,
c) účastnit se podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti jako má Spolek, nebo jedná-li se o Aktéra CR (poskytovatele).

Bližší informace k obsahu práce Vám podá Mgr. Kateřina Churtajeva, vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, kchurtajeva@kr-kralovehradecky.cz, 495 817 330, 737 997 977

Uzávěrka přihlášek je 15. 07. 2021 do 14:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena na Královéhradecký kraj na níže uvedenou adresu).

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu:
Královéhradecký kraj
Mgr. Kateřina Churtajeva
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Náležitostí přihlášky jsou:
✓ jméno, příjmení a titul zájemce,
✓ datum a místo narození zájemce, státní příslušnost,
✓ místo trvalého pobytu zájemce,
✓ telefon a e-mail pro komunikaci v průběhu výběrového řízení.

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady/přílohy:
✓ životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech, dovednostech, praxi a motivační dopis,
✓ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti),
✓ ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání, případně certifikát jazykového vzdělání,
✓ návrh vize řízení a činností organizace Centrály cestovního ruchu KHK, z. s. v rozsahu cca 3 stran (opatřený datem a podpisem zájemce), kandidát/kandidátka popíše svou představu o fungování CCR KHK, z. s. pro období pěti let a způsob,  jakým ji v tomto období navrhuje vést, včetně tezí pro rozvoj cestovního ruchu v kraji

Obálku s přihláškou označte nápisem: „Výběrové řízení na „Ředitele/Ředitelku Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s.“ - NEOTVÍRAT“. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších zájemců na obsazované místo. 

Doplňující informace:
✓ Výběrové řízení proběhne v červenci 2021, součástí pohovoru bude test ze znalosti území, prověření jazykových znalostí, pohovor nad koncepcí rozvoje činností a řízení CCR,
✓ Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlásit 2. kolo výběrového řízení v návaznosti na výsledky 1. kola. Případné 2. kolo proběhne v srpnu 2021,
✓ Vítězného zájemce/zájemkyni na místo ředitele/ředitelky CCR KHK, z. s., který/á vzejde z VŘ, bude Správní rada schvalovat do funkce na svém nejbližším zasedání po ukončení výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče/uchazečku.
Pokud uchazeč/uchazečka v přihlášce nepožádá o vrácení materiálů poskytnutých k výběrovému řízení, budou tyto po skončení výběrového řízení protokolárně skartovány.

Adresa zaměstnavatele:
Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s.
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové 
CZ